خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

پيشرفت پروژه پاريز 31 اردیبهشت ماه 89

چاپ

وضعيت پروژه :
1- طراحي
نقشه هاي معماري بخش تجاري – خدماتي پروژه توسط مشاور تهيه و جهت ارسال به شهرداري آماده مي باشد .
مشخصات فني ديوارها ، نازك كاري ، لوازم و تجهيزات  نهايي شده است .
نقشه هاي تأسيسات برقي و مكانيكي جهت اصلاح بر اساس نظرات مشاور كنترل مضاعف ( مهندسين مشاور انرژي ) ، به مشاور ( مهندسين مشاور سارا درسا ) ارسال شده است .
2- اجرا
قالب بندي و بتن ريزي سقف طبقه هفتم بلوك C
قالب بندي ديوارها و ستون هاي طبقه هشتم بلوك  C
قالب بندي ديوارها و ستون هاي طبقه هفتم بلوك  D
اتمام قلوه ريزي قسمت غربي و ادامه عمليات قلوه ريزي گود ضلع جنوبي و شرقي بلوك D
تیغه چینی چهار واحد از بلوك  C به پایان رسیده و در حال انجام تNسیسات مکانیکی است .
تیغه چینی دو واحد از بلوك  D در حال انجام است .

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204