خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

اعضای هیئت مدیره

چاپ

سمت نام و نام خانوادگی ردیف
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
اله کرم میرزائی 1
مدير عامل و عضو هیئت مدیره مرضیه بهمنی 2
عضو هیئت مدیره عباس نوروزیان
3
عضو هیئت مدیره مهدی شهبازیان 4
عضو هیئت مدیره محمود ایزدی 5
بازرس اصلی ابوالقاسم نقوی 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204